PROIZVODNI PROGRAM

Protivlomne javljalne naprave

PROTIVLOMNE JAVLJALNE NAPRAVE v varnostnih vsebnikih
[varnostne omare, blagajne, bankomatne blagajne]

UVOD

Skoraj vsa evropska zavarovalna združenja priporočajo, da morajo biti varnostni vsebniki 
ustrezne varnostne kvalitete oziroma, da morajo biti certificirani. 
Razen tega morajo biti omare in blagajne lažje od 1000 kg in vse bankomatne blagajne z vijaki 
ali kako drugače pritrjene v tla ali steno. 

V primeru vlomnega napada mora uporabnik dokazati, da so bila vrata vsebnika zaprta, 
zapahnjena in zaklenjena. 

Tem zahtevam lahko uporabniki brez težav zadovoljijo z mehanskimi in organizacijskimi ukrepi. 
Z razvojem električnih, posebej pa elektronskih naprav, so se pokazale dodatne možnosti za varovanje 
dragocenosti v vsebnikih. 

Vzporedno z razvojem so zavarovalnice oblikovale priporočila za gradnjo protivlomnih javljalnih naprav. 
Tako, kot pri mehanskih vsebnikih, zahtevajo njihovo certifikacijo, kar pomeni, da mora biti 
vsaka komponenta in tudi naprava kot celota preizkušena, izdelava pa nadzorovana. 

Protivlomne javljalne naprave z eno samo izjemo ne izboljšajo mehanske protivlomne odpornosti omar ali blagajn. 
Te naprave imajo nalogo zaznavati posege, ki lahko oziroma, ki bi lahko privedli do protipravnega odprtja vsebnika 
in odtujitve njegove vsebine. Te naprave imajo dodatno nalogo, da zaznajo poseg v njegovi začetni fazi 
in tako sprožijo alarm. 
Intervencija varnostnih služb in policije je tedaj hitrejša in učinkovitejša. 

Standardna protivlomna javljalna naprava v varnostnih omarah in blagajnah mora razen alarmne centrale, 
ki je locirana na drugem mestu, zadostiti sledečim pogojem: 

 • zaznati mora porušitvene vlomne poskuse s tem, da mora zaznati delovanje vlomnih orodij na ohišju 
  in vratih omare, blagajne ali trezorskega prostora in vlomni poskus trganja privijačene oziroma 
  pritrjene blagajne iz sidrnih pritrditev.
 • zaznati mora vlomne poskuse z manipulacijo; pri tem mora zaznati normalno stanje, ko so vrata vsebnika zaprta, 
  ko so zapahi v vprijemu in ko je ključavnica zaklenjena, pa tudi vsako spremembo v zvezi s tem.
 • zaznati mora tudi vlomne poskuse s prepariranjem, s tem da morajo javljalne naprave zaznati posege 
  v zapahnem prostoru, pri katerih bi storilec lahko onesposobil dele zapahnega mehanizma. 
  Za preprečitev nedovoljenih posegov v električnih razdelilcih protivlomne javljalne naprave morajo naprave 
  upoštevati tudi to možnost.   

Pri varnostnih omarah in blagajnah, zlasti pa bankomatnih blagajnah, pri katerih so vrata ali celotni vsebniki locirani 
v nenadzorovanih in splošno pristopnih prostorih, se zahteva prisilno krmiljenje vsaj ene od ključavnic. 
Take ključavnice v času vklopljene javljalne naprave ni mogoče odkleniti tudi, če to želi avtorizirana oseba. 

Naštetim splošnim varnostnim zahtevam ustrezajo konkretne tehnične rešitve.

 

PREDSTAVITEV KOMPONENT PROTIVLOMNE JAVLJALNE NAPRAVE 
v varnostnih vsebnikih
(varnostne omare, blagajne, bankomatne blagajne)


1. Akustični (šumni) senzor
Akustični šumni senzor zaznava značilne šume vlomnih orodij kot n. pr. ročnih in električnih kladiv, vrtalnih strojev, abrazivnih in termičnih rezalk, diamantnih orodij vključno s kronskim svedrom, trganje s hidravličnimi napravami, eksplozivom itd. 

V primeru vlomnega posega na vrata ali/in ohišja varnostnega vsebnika, akustični (šumni) senzor zazna 
karakteristični šum in sproži alarm. 

Akustični senzor je izdelan tako, da zaznava tudi običajne vplive okolja na blagajne, vendar nanje ne reagira. 
Prav tako je mogoče raven njegove občutljivosti vključno z časovnimi kasnitvami nastavljati. 

En akustični (šumni) senzor lahko nadzira do 50 m2 površin, vendar morajo le-te biti v enem kosu. 
Pri omarah in blagajnah je potreben po en akustični senzor za vrata.
 

 


2. Trgalni senzor
Trgalni senzor je namenjen zgodnjemu odkrivanju vlomnih poskusov trganja sidernih pritrditev varnostnih omar, 
blagajn in bankomatnih blagajn. 

Pri tem poskusu gre za to, da protipravni storilci skušajo iztrgati vsebnik iz njegove pritrditve in ga odpeljati drugam, 
tako da bi v miru lahko odtujili njegovo vsebino. 

Trgalni senzor je nameščen pod glavo oz. matico enega od sidrnih vijakov. 
Pri poskusu trganja vsebnika od podloge se javljalec prelomi in sproži alarm. 

Kljub sproženemu alarmu siderni vijak še vedno preprečuje odstranitev blagajne.
 

 


3. Magnetno stikalo vrat
Magnetno stikalo vrat je namenjeno nadzoru položaja vrat varnostnih omar, blagajn, bankomatnih blagajn 
in trezorskih prostorov. Zaznava dva položaja »odprto« in »zaprto«. 

Magnetno stikalo sestoji iz permanentnega magneta, ki je običajno nameščen na vratih in stikala na ohišju vsebnika. 

V položaju vrata »zaprta« permanentni magnet sproži sklenjen tokokrog v javljalni instalaciji. 
Če se v času vklopljene protivlomne javljalne centrale vrata premaknejo v položaj »odprto«, 
se tokokrog prekine in sproži se alarm. 

Pri bankomatnih blagajnah se običajno vgrajujeta dve stikali, sicer pa eno. 
Drugo stikalo ni vezano na javljalno centralo, registrira pa odpiranje vrat, ko je centrala izklopljena.
 

 


4. Stikalo zapaha ključavnice
Stikalo zapaha ključavnice je namenjeno nadzoru položaja ključavniškega zapaha, s katerim se posredno 
preko zapahnega mehanizma zaklepa varnostni vsebnik. 

Stikalo zaznava dva položaja ključavniškega zapaha: »zaklenjeno« in »odklenjeno«. 
Stikalo deluje tako, da ustvarja pri zapahnem položaju »zaklenjeno« v javljalni instalaciji sklenjen tokokrog. 

Če in ko se z odklepanjem ključavnice pri vključeni protivlomni javljalni napravi premakne njen zapah 
v položaj »odklenjeno«, se tokokrog prekine in sproži se alarm.
 

 


5. Stikalo pokrova/vrat zapahnega prostora
V zapahnem prostoru vrat varnostnega vsebnika so nameščeni vsi vitalni deli zapornega mehanizma: 
zapahmi mehanizem, ključavnice, aktivni in pasivni zaskočnik, senzorji in stikala. 

Namen stikala pokrova/vart zapahnega prostora je zaznati neavtorizirano odpiranje pokrova ali vrat tega prostora. 
Stikalo deluje tako, da se pri zaprtem in/ali privijačenem pokrovu zapahnega prostora vzpostavi sklenjen tokokrog. 

V primeru odstranitve oz. odprtja pokrova/vrat se tokokrog prekine, javljalna centrala to zavrne in/ali sproži alarm. 

 


6. Razdelilec s stikalom pokrova
Osnovni namen električnih razdelilcev je povezati različne javljalne komponente med seboj in z javljalno centralo. 

Varnostni namen nadzora razdelilca je, da se neavtorizirano odpiranje pokrova razdelilca zazna. 
Stikalo pokrova razdelilca deluje tako, da je pri zaprtem in privitem pokrovu razdelilca vspostavljen sklenjen 
tokokrog v javljalni napeljavi. 
Ko se pokrov razdelilca odvije in odstrani, javljalna centrala to registrira in/ali sproži alarm. 

Pri varnostnih omarah, blagajnah in bankomatnih blagajnah sta vgrajena dva razdelilca, eden v vratih drugi pa v ohišju.
 

 


7. Zaporni element
Zaporni element za prisilno krmiljenje ključavnic je namenjen dodatnemu mehanskemu varovanju vrat 
varnostnega vsebnika. 
Zaporni element deluje tako, da vzpostavi togo povezavo med elementom in zapahom ključavnice, 
ko je ta v položaju »zaklenjeno«. 

Pri vklopljeni javljalni centrali se zaporni element aktivira in preko vzvoda blokira premikanje ključavniškega zapaha. 

V času vključene zapore tudi imetniku odpiralne kode (ključa) ni mogoče odkleniti ključavnice.
 

 


8. Alarmna centrala
Po definiciji je alarmna centrala naprava za sprejem, presojo, prikaz in posredovanje sporočil in informacij 
o vlomnih poskusih, sabotažah in motnjah na varnostnih vsebnikih. 

Sporočila in informacije izhajajo iz zaznav senzorjev in stikal, ki so vgrajeni v varnostnem vsebniku. 

Alarmna centrala je vedno locirana na drugem mestu, nikoli v varnostnem vsebniku samem. 
Ker alarmna centrala običajno povezuje več varnostnih omar, blagajn, bankomatnih blagajn in trezorskih prostorov, 
jo obravnavamo posebej.


Opisane komponente protivlomne javljalne naprave kombiniramo v naslednjih možnih izvedbah:


Varianta 1 obsega:
 

1. šumni senzor - zaznavanje značilnih šumov
2. trgalni senzor - zaznavanje trganja sidrnih pritrditev
3. magnetno stikalo vrat - zaznavanje položaja vrat
4. stikalo zapaha ključavnice - zaznavanje položaja ključavnice
5. stikalo pokrova/vrat zapahnega prostora - zaznavanje neavtoriziranega odpiranja pokrova 
    ali vrat zaklepnega mehanizma
6. razdelilec s stikalom - zaznavanje neavtoriziranega odpiranja pokrova razdelilca
7. zaporni element - prisilno krmiljenje ključavnic

Opomba:
* Vse nadzorne komponente so med seboj povezane, kabelske povezave pritrjene, 
    izvršena je funkcijska kontrola, izdelan je prevzemni protokol.
* Alarmna centrala ni zajeta. 
   Kabelska povezava od razdelilca v ohišju do alarmne naprave ni predmet ponudbe.

 

VARIANTA 2 obsega:

1. šumni senzor - zaznavanje značilnih šumov
2. trgalni senzor - zaznavanje trganja sidrnih pritrditev
3. magnetno stikalo vrat - zaznavanje položaja vrat
4. stikalo zapaha ključavnice - zaznavanje položaja ključavnice
5. stikalo pokrova/vrat zapahnega prostora - zaznavanje neavtoriziranega odpiranja pokrova 
    ali vrat zaklepnega mehanizma
6. razdelilec s stikalom - zaznavanje neavtoriziranega odpiranje pokrova razdelilca

Opomba:
* Vse nadzorne komponente so med seboj povezane, kabelske povezave pritrjene, 
    izvršena je funkcijska kontrola, izdelan je prevzemni protokol.
* Naprava ne vsebuje zapornega elementa (prisilno krmiljenje ključavnic), vendar je ožičenje  
    za kasnejšo vgradnjo izvedeno.
* Alarmna centrala ni zajeta. 
   Kabelska povezava od razdelilca v ohišju do alarmne naprave ni predmet ponudbe.

 

VARIANTA 3 obsega:

1. trgalni senzor - zaznavanje trganja sidrnih pritrditev
2. magnetno stikalo vrat - zaznavanje položaja vrat
3. stikalo zapaha ključavnice - zaznavanje položaja ključavnice
4. stikalo pokrova/vrat zapahnega prostora - zaznavanje neavtoriziranega odpiranja pokrova 
     ali vrat zaklepnega mehanizma
5. razdelilec s stikalom - zaznavanje neavtoriziranega odpiranje pokrova razdelilca

Opomba:
* Vse nadzorne komponente so med seboj povezane, kabelske povezave pritrjene, 
    izvršena je funkcijska kontrola, izdelan je prevzemni protokol.
* Naprava ne vsebuje zapornega elementa (prisilno krmiljenje ključavnic), in šumnega senzorja 
   (zaznavanje značilnih šumov).
* Alarmna centrala ni zajeta. 
   Kabelska povezava od razdelilca v ohišju do alarmne naprave ni predmet ponudbe.

 

VARIANTA 4 obsega:

1. magnetno stikalo vrat - zaznavanje položaja vrat
2. stikalo zapaha ključavnice - zaznavanje položaja ključavnice
3. stikalo pokrova/vrat zapahnega prostora - zaznavanje neavtoriziranega odpiranja pokrova 
    ali vrat zaklepnega mehanizma
4. razdelilec s stikalom - zaznavanje neavtoriziranega odpiranje pokrova razdelilca

Opomba:
* Vse nadzorne komponente so med seboj povezane, kabelske povezave pritrjene, 
    izvršena je funkcijska kontrola, izdelan je prevzemni protokol.
* Naprava ne vsebuje zapornega elementa (prisilno krmiljenje ključavnic), šumnega senzorja  
   (zaznavanje značilnih šumov) in trgalnega senzorja (zaznavanje trganja sidrnih pritrditev).
* Alarmna centrala ni zajeta. 
   Kabelska povezava od razdelilca v ohišju do alarmne naprave ni predmet ponudbe.

 

VARIANTA 5 obsega:

1. razdelilec s stikalom - zaznavanje neavtoriziranega odpiranje pokrova razdelilca

Opomba:
* Vse nadzorne komponente so med seboj povezane, kabelske povezave pritrjene, 
    izvršena je funkcijska kontrola, izdelan je prevzemni protokol.
* Naprava ne vsebuje zapornega elementa (prisilno krmiljenje ključavnic), šumnega senzorja  
   (zaznavanje značilnih šumov), trgalnega senzorja (zaznavanje trganja sidrnih pritrditev),  
   stikala pokrova/vrat zaklepnega prostora (zaznavanje neavtoriziranega odpiranja pokrova  
   ali vrat zaklepnega mehanizma), magnetnega stikala vrat (zaznavanje položaja vrat) in  
   stikalo zapaha ključavnice (zaznavanje položaja ključavnice).
* Alarmna centrala ni zajeta. 
   Kabelska povezava od razdelilca v ohišju do alarmne naprave ni predmet ponudbe.

 

IZJAVA

PRIMAT d.d. Maribor je proizvajalec varnostnih omar, blagajn, oklopnih in bankomatnih blagajn, 
trezorskih prostorov in  trezorskih vrat.  

Vse mehanske varnostne naprave, ki jih proizvajamo, so preizkušene in certificirane. 
Primatov matični preizkuševalni in certifikacijski organ je VdS Schadenverhuetung, Köln, Nemčija. 

Protivlomne javljalne instalacije [šumni in trgalni senzorji, nadzor odpiranja vrat vsebnika in vrat zapahnega prostora, nadzor zapaha ključavnice in zaporni element], ki jih PRIMAT d.d. vgrajuje v svoje blagajne, so prav tako preizkušene in certificirane pri VdS Schadenverhuetung, Koeln, Nemčija
in to vsaka komponenta posebej ter instalacija kot celota. 

Dodatno razpolagamo tudi  s certifikatom  Univerze v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za procesno-merilno tehniko, akustiko in magnetiko. 

PRIMAT d.d.